Notice of Non-Discrimination and Accessibility for Patient-Related Service

Injury Care Pro complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Furthermore, Injury Care Pro does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Injury Care Pro:

• Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as written information in other formats (large print, audio, other formats).

• Provides free language services to people whose primary language is not English, such as qualified interpreters and/or information written in other languages.

If you need these services, please inform us at the reception desk of the assistance that you need.

If you believe that Injury Care Pro has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with Injury Care Pro through any of the following options:

Mailing Address: 150-01 Northern Blvd. 1FL., Flushing, NY 11354
Phone: 718. 746. 4919
Fax: 718. 746. 4920
Email: injurycarepro@gmail.com

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201.
1-800-868-1019; 800-537-7697 (TDD).
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Free language assistance services are available.
Español (Spanish)
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
繁體中文 (Chinese)
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。
Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.
한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
Tagalog (Tagalog – Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika
nang walang bayad.
Italiano (Italian)
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica
gratuiti.
Français (French)
ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposes gratuitement.
Kreyòl Ayisyen (French Creole)
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.
Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
العربية (Arabic)
.بالمجان لك تتوافر اللغویة المساعدة خدمات فإن اللغة، اذكر تتحدث كنت إذا :لحوظة
日本語 (Japanese)
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。
Deutsch (German)
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur
Verfügung.
אידיש (Yidish)
אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף סערוויסעס פריי פון אפצאל. רופט
ខ្មែរ (Cambodian)
ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ
Հայերեն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության
ծառայություններ:
Português (Portuguese)
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, gratis
Polski (Polish)
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.
فارسی (Farsi)
توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.
दहिंिी (Hindi)
ध्यान दें: यदद आप द िंदी बोलते ैं तो आपके दलए मुफ्त में भाषा स ायता सेवाएिं उपलब्ध ैं।
ภาษาไทย (Thai)
เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี
Shqip (Albanian)
KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë.
λληνικά (Greek)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι
οποίες παρέχονται δωρεάν.
اُردُو (Urdu)
۔ ہیں بستیاد مفت میں تکی خدما دکی مد نباز کو آپ تو ،بولتے ہیں اردو آپ گرا :دارخبر
Deitsch (Pennsylvania Dutch)
Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber
gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch.
Українська (Ukrainian)
УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби
мовної підтримки.
አማርኛ (Amharic)
ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው
ພາສາລາວ (Lao)
ໂປດ ຊາບ: ຖ້າ ວ່າ ທ່ານ ເວົ້າ ພາ ສາ ລາວ, ການ ບໍ ລິ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ດ້ານ ພາ ສາ,
ໂດຍບໍ່ ເສັຽ ຄ່າ, ແມ່ນມີ ພ້ອມໃຫ້ ທ່ານ.
Nederlands (Dutch)
AANDACHT: Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten.
Română (Romanian)
ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit.
বাংলা (Bengali)
লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ
ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit.
বাংলা (Bengali)
লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ